Twarz

28 tekstów – auto­rem jest Twarz.

Nie ma wier­niej­szej przy­jaźni nad taką, gdy zdej­mu­jesz ciężar grzechu z mo­wy, uczyn­ku i naj­cichszych myśli bliźniego, żeby oczyszczo­ny mógł dostąpić zaszczy­tu nieba, nad­sta­wiasz kar­ku - żeby mógł ci go przetrącić, zbierasz ka­mienie spod je­go odnóży i po­dajesz , żeby mógł ni­mi w ciebie rzu­cać. Nie ma wier­niej­szej przy­jaźni, gdy zda­je ci się, że wiesz wszys­tko o człowieku. 

aforyzm
zebrał 72 fiszki • 15 kwietnia 2014, 00:30

Cudzym wiosłem żeg­lo­wała i tak szczy­ty marzeń zdobywała.
Juści ho­la, wiśta wio, cudze nie tuczy. 

anegdota
zebrała 78 fiszek • 18 sierpnia 2013, 01:57

Ob­ma­wiając nie prze­wyższysz dru­giego, da­jesz świadec­two swo­jej nis­kiej wiarygodności. 

aforyzm
zebrał 104 fiszki • 14 sierpnia 2013, 03:36

Za­miast w upal­ne la­to moczyć dup­sko w wodzie, bab­sko ki­siło się w plo­tek smrodzie, przed mo­nito­rem ba­wiąc się wib­ra­torem. Nie miało co włożyć w us­ta, w marze­niach krzy­ki i roz­pusta, daw­no nic [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 92 fiszki • 13 sierpnia 2013, 03:22

Dob­ry człowiek ser­cem rozświet­la smut­ne twarze. Zły smucąc bliźniego - przys­pie­sza swój upadek. 

aforyzm
zebrał 117 fiszek • 11 sierpnia 2013, 23:38

Na­tury nie trze­ba pud­ro­wać, z brzy­doty mas­ka sa­ma spad­nie, kiedy już twarzy nie ma, a dup­sko brodzi po dnie. 

aforyzm
zebrał 114 fiszek • 10 sierpnia 2013, 01:07

W za­jadłości bab­sko z myśla­mi się biło, jak wy­pić to pi­wo co go na­warzyło. Ape­tyt się pop­suł, tra­ciła na wadze, juści ho­la, hej­ta wio, za­nurzyła łyżke w cudzej ka­wie. Ta­ka smaczna, dop­ra­wiona lip­nie, przy­leciała so­wa i ozo­rem chlipie. 

anegdota
zebrała 111 fiszek • 9 sierpnia 2013, 03:22

Z ba­tutą sza­tana nad chci­wym uchem za­pomi­nasz, żeś na po­dobieństwo Bo­ga stworzo­ny człowiek . 

aforyzm
zebrał 111 fiszek • 8 sierpnia 2013, 02:07

Na­hal­nie ją roz­bierał, aż czuła dreszcze na ciele z nad­wagą, tra­ciła przy­tom­ność szmat­ki zrzu­cała z po­wagą, tak się roz­marzyła, w bez­senne no­ce ba­rany liczyła, już myślała, że to amant ją ma­ca, a to gry­pa była. 

anegdota
zebrała 114 fiszek • 7 sierpnia 2013, 03:29

Zda­wało się głupiej płot­ce, że wypłynie na sze­rokie wo­dy dzięki plot­ce. W swoim ba­jor­ku zak­sztu­siła się w do­mysłach i w za­ciszne szu­wary ze wsty­du prysła. 

anegdota
zebrała 105 fiszek • 6 sierpnia 2013, 03:56
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność